https://www.youtube.com/watch?v=kwxjfuPlArY&feature=emb_logoAfter watching the video, discuss how you would you change